Se eksempel på en samboeravtale

Dette bør kontrakten inneholde:

  • En liste over vesentlige formuesgoder hver eier når samlivet starter.
  • En oversikt over eiendeler som dere eier sammen. Dette kan legges ved avtalen. Hvis samboerne kjøper større ting hver for seg eller sammen, kan dere i fellesskap gjøre tilføyelser til listene uten å måtte endre selve avtalen.
  • En avtale om hvordan løpende utgifter skal fordeles gjennom samlivet. Dette er for å unngå at en av partene etter et brudd kan hevde at han/hun har et krav mot den andre fordi vedkommende ikke har bidratt til fellesskapet i samme grad.
  • En avtale om barnefordeling og samvær med felles barn. Denne er imidlertid ikke bindende etter et eventuelt brudd. Det er likevel ikke noe i veien for at partene skriver i avtalen det de ser for seg som en god løsning på dette. Hvis dere skal forsøke å komme til enighet om bosted og samvær for barna, kan det være nyttig å se hvordan dere i fellesskap vurderte slike spørsmål før bruddet.
  • HUSK: Det ikke er noe formkrav til en samboeravtale. Det kreves derfor ingen vitner eller liknende. Partene bør signere avtalen og beholde hvert sitt eksemplar.

SLIK SER EN SAMLIVSAVTALE UT

Undertegnede XXX født 27.02.67 og XXX født 04.03.65, Blomsterveien 1 A, 9990 Lillevik, som lever i avtalt samliv, har i dag inngått følgende avtale i anledning samlivet:

1. Det hver av partene eier og i fremtiden kommer til å erverve ved inntekt, gave, arv eller på annen måte, skal vedkommende eie alene og ha full rådighet over.

Blir samlivet mellom partene oppløst, skal hver av partene kun ha rett til de gjenstander og verdier som vedkommende selv har ervervet. Ting som eventuelt eies i fellesskap eller ved sameie, skal fordeles likt etter verdi.

Oppstår det uenighet om hvem som skal ha tingen, skal det trekkes lodd. Partene er forøvrig enige om at det samtidig med samlivsavtalen settes opp en eierfortegnelse som anses som en del av denne avtalen.

2. Eiendommen - enebolig - Blomsterveien 1 A, gnr. 1, bnr. 2 i Lillevik, tilhører alene Kari Holm. Peder Ås fraskriver seg ethvert krav vedrørende denne eiendommen.

Opphører samlivet mellom partene, plikter Peder Ås å fraflytte eiendommen og fjerne sine eiendeler innen 14 dager etter at samlivet er opphørt.

3. Kari Holm er selv ansvarlig for betaling av renter og avdrag på lån som hviler på eiendommen Blomsterveien 1 A, 9990 Lillevik.

Dersom lån blir opptatt i fellesskap etter at partene har flyttet sammen, skal Peder Ås betale halvparten av renter og avdrag på disse lånene.

Andre utgifter vedrørende boligen, som strøm, brensel, kommunale avgifter, vedlikehold etc., skal  partene betale med en halvpart hver, så lenge samlivet består.

4. Utgifter til husholdningen skal hver av partene være med på å dekke, normalt med en halvpart på hver, dog således at Peder Ås skal dekke merutgiftene ved at hans sønn fra tidligere ekteskap - Tobias - bor sammen med partene.

5. Ingen av partene kan kreve å bli underholdt av den andre, med mindre dette blir uttrykkelig avtalt i forbindelse med at den ene av partene er hjemme for en periode for å ta seg av barn eller på grunn av kortvarig sykdom.

Nærværende samlivsavtale med bilag - eierfortegnelse - er opprettet i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Lillevik 10. juni 2010

_____________                                                                                   _____________

Vi bekrefter herved at denne samlivsavtalen er undertegnet av partene i vårt nærvær og av egen fri vilje. Vi er myndige og bosatt i Norge.

_____________
NAVN:
ADRESSE:                                                                                

_____________
NAVN:
ADRESSE:

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Juridiske eksperter svarer
  • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut