Slik skriver du en enkel samboeravtale

Hvordan skrive en enkel samboeravtale? Hva inneholder en samboerkontrakt? Her får du en samboerkontrakt, punkt for punkt. Følg eksempel under og du kan enkelt lage en samboeravtale selv.

1. Navn og fødselsnummer
• Her skal det fylles ut navn og fødselsnummer på personene samboeravtalen gjelder for.

2. Eiendom og formue
• Dette er samboeravtalens viktigste punkt, fordi den viser hvem av samboerne som eier hvilke gjenstander.
• Punkt A gjelder boligen, punkt B gjelder biler og punkt C gjelder verdifulle eiendeler.
• Ved å være nøyaktige her kan man slippe konflikter med kreditorer, mellom samboerne ved samlivsbrudd og mellom arvingene.
• Det kan brukes et eget ark til dette, dersom det ikke er plass til alt i skjemaet. Arket må underskrives, dateres og legges ved samboeravtalen.
• Det er viktig at det kommer tydelig frem hva som skal være ene-eie og hva som skal være sameie mellom samboerne. Og ikke minst hvor stor eierandel hver av samboerne skal ha.
• Av punkt D i samboeravtalen følger det at gjenstander som ervervet i fellesskap i samlivet  eller som ikke er nevnt under punkt 2, skal eies med en halvpart hver.
• Av punkt E følger det at arv og gaver som den ene mottar, vil være den enes særeie, dersom det ikke er avtalt noe annet.
• Av punkt F følger det at det som kjøpes personlig, vil være den enes ene-eie. Dette vil typisk være klær og smykker.
• Av punkt G følger det at det som trer i stede for ene-eie, skal være dennes ene-eie.

3. Finans og pengeforhold
• Punkt A: Bankkonti, aksjefond, aksjer og andre verdipapirer tilhører etter avtalen den som står registrert som eier. Dersom denne ordningen fører til en skjev fordeling, kan det i punkt fem skrives inn en annen  fordeling av verdier ved brudd. En annen løsning er å opprette en felles sparekonto. Ved opprettelse av en felles sparekonto er det viktig at begge må skrive under i banken for at penger kan tas ut av kontoen. Hvis ikke kan en av samboerne tømme kontoen.
• Av punkt B følger det at forsikringsutbetalinger og andre lignende rettigheter utenom erstatniger ved tingsskade er vedkommendes ene-eie.
• I punkt C er det lurt å skrive ned hvilke lån samboerne har sammen og hvilke lån de har hver for seg.  Her kan samboerne lage en intern avtale om gjeldsansvaret. En slik avtale vil få betydning for adgangen til å kreve fradrag for renter i selvangivelsen.

4. Utgiftsdekning
• Her skal fordelingen av forbruksutgifter nedtegnes.
• Det er viktig at den enes penger ikke bare går til sparing som man får med seg ved et eventuelt brudd, mens den andres inntekter bare går til forbruk.
• Dette kan avtales på et eget ark. Arket må underskrives, dateres og legges ved samboeravtalen.
• Av punkt B følger det en underholdsplikt. Det vil si at samboerne er pliktige til å betale for den andres utgifter hvis denne blir syk, arbeidsledig eller lignende.
• Det kan også avtales at det kan kreves kompensasjon for arbeid, som har ført til verdiøkning av den ene samboers ene-eie, ved brudd. En takstmann kan hjelpe dere med å fastslå verdien.

5. Deling ved samlivsbrudd
• Punkt A: Eiendeler som er den ens persons ene-eie, holdes utenom fordelingen. Det kan derfor være lurt å starte å fordele det som er ene-eie ved samlivsbrudd.
• Punk B: Videre er det lurt å sette en verdi på resten av gjenstandene. Verdsettelsen skal skje  til markedspris. Denne markedsprisen kan samboerne  komme frem til på egenhånd eller få hjelp til av en takstmann.
• Punkt C: Samboerne kan bli enige om at en av samboerne  skal overta enkelte eiendeler ved å kjøpe ut den andre. Det kan være naturlig at den som blir boende i leiligheten, for overta hvitevarer og andre gjenstander som hører til leieligheten.
• Punkt D: Ved uenighet om fordelingen kan det oppstå ulike situasjoner. Dersom det er ulik eierandel på gjenstanden, har den med størst eierandel fortrinnsrett til å kjøpe ut den andre. Er det lik eierandel, skal fordelingen avgjøres ved loddtrekning om hvem som skal velge først.
• Punkt E: Til slutt skal verdien av gjenstandene som hver av samboerne har valgt ut, summeres sammen. Den som får høyest verdi betaler halvparten av differansen til den andre.
• Avtalen regulerer hvordan betalingen skal skje, betalingsfrist og renter ved en eventuell forsinket betaling.

6. Samlivsopphør ved død
• Avtalen forutsetter at samboerne setter opp et gjensidig testamente. Dersom det ikke settes opp et gjensidig testament, kan punkt 6 strykes fra samboeravtalen.

7. Om avtalen
• Dette punktet fastslår at avtalen opphører ved ekteskap.
• Samboeravtalen opphører også etter at alle verdier  er fordelt etter et samlivsbrudd
• Samboeravtalen kan endres skriftlig ved enighet.
• Hver av partene skal ha hvert sitt vedlegg til avtalen
• Uenighet om avtalen løses ved de alminnelige domstoler, men først etter rettsmegling, der det er mulig.

8. Diverse
• Underskrift av avtalen fra samboerne og vitner. Vitner er ikke noe krav for gyldighet.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Juridiske eksperter svarer
  • Konfidensielt og 5 dagers svargaranti
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut